Własność intelektualna

Jako kancelaria zajmująca się pełną obsługą prawną przedsiębiorców wiemy, że właściwie każdy stosunek prawny, jaki nawiązują przedsiębiorcy, niezależnie od branży, wiąże się z uzyskaniem lub udzieleniem prawa do korzystania z produktów działalności twórczej lub wynalazczej: oprogramowania, tekstów, do których przysługują prawa autorskie, wynalazków, rozwiązań o charakterze know-how i innych.

Świadczona przez nas pomoc prawna w wielu wypadkach pozwala naszym klientom podnieść wartość posiadanych dóbr niematerialnych, a także zapobiec utracie lub spadkowi ich wartości w razie niepożądanych działań konkurentów na rynku.

Niezależnie od złożoności problemu dostarczamy rozwiązań odpowiednich do profilu działalności naszych klientów. Nie prowadzimy doradztwa prawnego abstrakcyjnie; bardzo ważną częścią naszej praktyki jest dobre poznanie klientów, ich działalności i potrzeb.

Świadczymy pomoc dotyczącą przeprowadzania audytów prawnych zasobów własności intelektualnej, wdrażania programów ochrony posiadanych dóbr i wspomagania zarządzania portfolio przedmiotów własności intelektualnej, szczególnie w zakresie ochrony marek oraz dobrej podstawy transferu i licencjonowania dóbr własności intelektualnej.

Kancelaria jest członkiem Adlaw International, światowej sieci firm prawniczych specjalizujących się w prawie reklamy i marketingu.

Reklama i praktyki rynkowe

Od wielu lat doradzamy przedsiębiorcom prowadzącym działalność szczególnie związaną z obrotem dobrami własności intelektualnej, takim jak wydawnictwa, dostawcy treści online, domy produkcyjne i agencje reklamowe. Z naszego doświadczenia korzystają też klienci aktywni w innych branżach, którzy zlecają nam świadczenie usług w zakresie oceny zgodności prowadzonych działań reklamowych i marketingowych z obowiązującymi regulacjami.

Stosujemy skuteczne procedury oceny całych kampanii, jak również poszczególnych czynności, a także oceny prawnej reakcji rynku na prowadzone działania. Nasze doradztwo obejmuje ocenę i doradztwo z punktu widzenia prawa reklamy, aktów samoregulacji, przepisów dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji, niedozwolonych praktyk rynkowych, prawa ochrony konkurencji i ochrony konsumentów.

Oznaczenia produktów

Szczególnym obszarem naszej specjalizacji jest doradztwo w zakresie oznaczania opakowań i reklamy produktów leczniczych, żywności, suplementów diety i kosmetyków. Zapewniamy też pomoc w zakresie oceny zgodności z obowiązującymi przepisami polskimi i europejskimi stosowanych receptur i składników.

Reprezentujemy klientów w postępowaniach dotyczących zgłoszeń lub rejestracji produktów i ich opakowań, w tym w postępowaniach przed Komisją Europejską, Głównym Inspektorem Farmaceutycznym i Głównym Inspektorem Sanitarnym.

Spory z zakresu własności intelektualnej

Możliwość korzystania z wyjątkowego doświadczenia ekspertów Praktyki Rozwiązywania Sporów zapewnia skuteczność naszych działań związanych z postępowaniami dotyczącymi naruszeń praw własności intelektualnej, poczynając od pomocy w wyborze procedur i kierunków postępowania zapewniających optymalizację działań stosownie do sytuacji i obranych celów, po reprezentowanie klientów w sporach sądowych i arbitrażowych.

Nasze doświadczenie obejmuje prowadzenie wielowątkowych sporów obejmujących wiele równoczesnych postępowań przed sądami powszechnymi z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej i ochrony dóbr osobistych, a także postępowania przed sądami polubownymi, w tym sądami rozpatrującymi spory domenowe i spory z zakresu prawa reklamy.

Program ochrony znaków towarowych i praw do treści

Nasi klienci zarządzający renomowanymi, popularnymi markami oraz oferujący chronione prawem autorskim treści, na które jest szczególnie duże zapotrzebowanie na rynku, borykają się często z problemem licznych, czasami drobnych, naruszeń ich praw, które z powodu skali zjawiska powodują duże straty; na przykład detalicznym lub hurtowym handlem towarami podrobionymi lub nielegalnym kopiowaniem i rozpowszechnianiem chronionych prawem treści.

Do tych klientów kierujemy nasz specjalnie opracowany program ochrony praw własności intelektualnej, który pozwala na efektywne w zakresie kosztów zapobieganie naruszeniom lub usuwanie ich skutków – w tym naprawienie wyrządzonych szkód.

We współpracy z klientami przygotowujemy wzorcową dokumentację, pomagamy w zebraniu niezbędnych dowodów i nawiązujemy współpracę z organami ochrony prawnej, takimi jak służby celne, policja i prokuratury. Wdrożenie programu pozwala na stały monitoring przypadków naruszeń oraz sprawne odzyskanie zainwestowanych kosztów, a także zminimalizowanie strat związanych z naruszeniami.

Doradzamy klientom również w zakresie:

Rozwiązywania sporów gospodarczych

Prawa konkurencji

Sprzedaży bezpośredniej

Obsługi prawnej przedsiębiorstw

Kontakt
Brak zdjęcia Anna Lasocka

Counsel
tel. +48 22 351 00 67
e-mail: anna.lasocka@laszczuk.pl
Publikacje