dr Paweł Marcisz

Adwokat Of counsel +48 22 351 00 67
dr Paweł Marcisz

Paweł Marcisz specjalizuje się w prawie europejskim oraz w sporach sądowych i arbitrażowych.

Reprezentuje klientów przed sądami w sprawach gospodarczych, w tym w sprawach z zakresu nieuczciwej konkurencji. Prowadzi również sprawy dotyczące ochrony dóbr osobistych.

Ocenia, czy polskie przepisy są zgodne z prawem unijnym i pomaga zdecydować, jak postępować w razie niezgodności.

Doradza klientom w kwestii zgodności ich działań z prawem konkurencji, opiniuje i przygotowuje umowy oraz inne dokumenty.

Wykształcenie i doświadczenie

Współpracę z kancelarią Łaszczuk i Wspólnicy rozpoczął w roku 2008.

Ukończył prawo oraz filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2005-2006 studiował również prawo na Uniwersytecie w Utrechcie.

W 2011 roku uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim stopień doktora nauk prawnych. W 2012 roku został wpisany na listę adwokatów.

Prowadzi zajęcia z prawa Unii Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada jurysdykcję, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w Podyplomowym Studium Prawa Europejskiego. Prowadzi również wykłady dla aplikantów adwokackich.

Organizacje

Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego.

Publikacje

Anti-suit injunctions wydawane przez sądy polubowne w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 13.05.2015 r. C-536/13, Gazprom, Polski Proces Cywilny, Rok VIII, 2017, Numer 3 (28)

Not the trip we planned, American Investor, Fall 2016

The umbrella effect, American Investor, Winter 2015

Koncepcja tworzenia prawa przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Wolters Kluwer

Nazwane utrudnienia dostępu do rynku. Znaczenie prawne wyliczenia z art. 15 u.z.n.k., Przegląd Prawa Handlowego

Europejski Trybunał Sprawiedliwości za swobodą linkowania

Przesłanki i skutki wstrzymania wykonania wyroku arbitrażowego, ADR. Arbitraż i Mediacja, nr 3/2012

Custom in European Union Law, Studia Iuridica

Linking park - czy linkowanie jest legalne w Polsce i za granicą?

The freedom to resell, American Investor, Fall 2012

Szukając granic kontroli – glosa do wyroku TK z 16.11.2011 r. (SK 45/09), Europejski Przegląd Sądowy

Demokratyczna kontrola rządów krajowych w Unii Europejskiej [w:] M.M. Kenig-Witkowska, R. Grzeszczak (red. nauk.) Traktat z Lizbony – wybrane zagadnienia / The Treaty of Lisbon: selected issues

The EU asks for corporate governance, American Investor, May 2011

Uznawanie orzeczeń w Unii Europejskiej. Między tożsamością prawną państwa a otwarciem na obrót międzynarodowy [w:] T. Giaro (red.), Prawo w dobie globalizacji

Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości (wielkiej izby) z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie C-555/07, Seda Kucukdeveci przeciwko Swedex GmbH & Co. KG, Prawo Europejskie w Praktyce, nr 12(78)/2010

Międzynarodowe uznawanie wyroków: nauka z przeszłości i prognozy na przyszłość

Międzynarodowe uznawanie wyroków: nauka z przyszłości i prognozy na przyszłość

Wolny i jednolity rynek władzy / Free and Single Market of Authority