Aleksandra Orzeł-Jakubowska

Associate +48 22 351 00 67
Aleksandra Orzeł-Jakubowska

Aleksandra Orzeł-Jakubowska zajmuje się przede wszystkim sporami sądowymi oraz arbitrażowymi. Rozpoczęła współpracę z kancelarią Łaszczuk i Wspólnicy w 2014 roku.

Jest redaktorem portalu arbitraz.laszczuk.pl

Wykształcenie i doświadczenie

Aleksandra Orzeł-Jakubowska ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2014 roku. W latach 2013-2014 studiowała na Uniwersytecie Wiedeńskim w ramach Programu Erasmus. W 2012 roku ukończyła z wyróżnieniem Centrum Prawa Amerykańskiego, organizowane przez Uniwersytet Warszawski i University of Florida, Levin College of Law. Obecnie jest doktorantką w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA UW i przygotowuje pracę doktorską pt. „Sądownictwo polubowne w świetle standardów konstytucyjnych”. Prowadzi zajęcia z postępowania cywilnego dla studentów WPiA UW.

W 2014 roku otrzymała stypendium kancelarii Lazareff Le Bars i uczestniczyła w prestiżowym programie International Academy for Arbitration Law w Paryżu. Ponadto, była członkiem drużyny reprezentującej Uniwersytet Warszawski, która w listopadzie 2014 roku jako pierwszy zespół pochodzący z kraju nieanglojęzycznego wygrał konkurs Foreign Direct Investment International Arbitration Moot.

W 2012 roku ukończyła Klinikę Mediacji Uniwersytetu Warszawskiego i od tego czasu mediuje sprawy cywilne i gospodarcze w Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów WPiA UW.

Organizacje

Jest członkiem Arbitrażowego Forum MłodychYoung International Arbitration Group oraz Young International Council for Commercial Arbitration oraz ambasadorem International Academy of Arbitration Law.

Publikacje

Anti-suit injunctions wydawane przez sądy polubowne w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 13.05.2015 r. C-536/13, Gazprom, Polski Proces Cywilny, Rok VIII, 2017, Numer 3 (28)

A Few Remarks on Enforceability of Unilateral Dispute Resolution Clauses Involving Arbitration [w:] K. Drličková, T. Kyselovská (red.) Resolution of International Disputes. Public Law in the Context of Immigration Crisis

EU Proposals to Reform the Investor-to-State Dispute Settlement System – A Critical Analysis of Selected Issues Addressed in the Concept Paper “Investment in TTIP and Beyond – the Path for Reform”, Wroclaw Review of Law, Administration & Economics, Vol 5, No 2 (2015): Issue 2

Enforceability of Multi-tiered Dispute Resolution Clauses under Polish Law, Arbitration Bulletin - Young Arbitration 2016

Problemy wykładni przepisów intertemporalnych ustawy nowelizującej część piątą k.p.c. - zagadnienie terminu do wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego

POLAND: New laws bring arbitration change

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 lutego 2014 r., V CSK 45/13, Orzecznictwo Sądów Polskich

FDI Moot 2014: Second Highest Claimant Memorial, Transnational Dispute Management, Vol. 11, issue 5

Rola pełnomocników procesowych w mediacji cywilnej [w: ] J. Czapska and M. Szeląg-Dylewski (red.), Mediacja w prawie

Legal security as the purpose of post-arbitration litigation - perspective of Polish and Swedish arbitration laws [w:] S. Makūnaitė, J. Randakevičiūtė, G. Tamašauskaitė-Janickė, V. Vėbraitė (red.), Security as the purpose of law: 3rd international conference of PhD students and young researchers, 9-10 April 2015, Vilnius, Lithuania: conference papers

Quo Vadis Arbitrażu/ Quo Vadis Arbitration?

Ubezpieczenie od utraty kluczowego pracownika - analiza wzorców amerykańskich [w:] M. Szczepańska (red), Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Mediation as an alternative approach to resolving medical malpractice disputes [w:] Medical Science Archives, 9th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists issue 337

When mediation meets arbitration... - the analysis of med-arb qualities on the basis of international ADR experience [w:] Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?

Analiza możliwości dochodzenia od ubezpieczyciela zwrotu kosztów za wynajem samochodu zastępczego w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych [w:] I. Jędrasik-Jankowska, Zeszyty Ubezpieczeniowe