Spory wynikające z niezasadnego skorzystania przez inwestora z gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zabezpieczającej należyte wykonanie umowy o roboty budowlane – wybrane zagadnienia, Przegląd Sądowy nr 5/2017

s. 101-116