Krzysztof Riedl

Aplikant radcowski Associate +48 22 351 00 67
Krzysztof Riedl

Krzysztof Riedl specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie ochrony prywatności oraz prawie konstytucyjnym.

Doradza klientom w sporach sądowych i arbitrażowych. Reprezentuje przewoźników lotniczych w sprawach dotyczących roszczeń pasażerów z tytułu odwołania lub opóźnienia lotu.

Zajmuje się sprawami z zakresu ochrony danych osobowych, w tym wdrożeniem RODO. Przeprowadza audyty procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych, przygotowuje pełną dokumentację przetwarzania danych, negocjuje umowy o powierzeniu przetwarzania danych, ocenia środki techniczne i organizacyjne stosowane przez przedsiębiorców w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, a także prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu RODO.

Wykształcenie i doświadczenie

Współpracę z Kancelarią Łaszczuk i Wspólnicy rozpoczął w 2015 roku.

Od 2017 roku jest pracownikiem badawczym w Instytucie Nauk Prawnych PAN w projekcie „Roadmap to European effective Justice (RE-Jus): judicial training ensuring effective redress to fundamental rights violations”, realizowanym w ramach grantu Komisji Europejskiej.

Jest doktorantem w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UW oraz aplikantem radcowskim przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Współpracuje także z Instytutem Prawa i Społeczeństwa INPRIS. Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2015 roku. W roku akademickim 2014/15 studiował na Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium w ramach programu Erasmus.

W 2016 roku zdobył I miejsce w III Konkursie Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych o nagrodę „Polskiego Procesu Cywilnego” za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego za rok akademicki 2014/2015.

W 2016 roku wraz z drużyną, w skład której wchodziła również Anita Garnuszek, zwyciężył w V edycji ogólnopolskiego Konkursu Arbitrażowego Lewiatan 2016. Drużyna zdobyła również II nagrodę za najlepszy pozew.

Publikacje

Naruszenie dobrego imienia osoby prawnej poprzez wypowiedzi dotyczące powiązanych z nią osób fizycznych, „Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego” 2017, nr 1

Incydentalne wygaszanie kadencji organów państwa (uwagi na tle zasad kadencyjności i niezależności), [w:] Meandry demokratycznego państwa prawnego, red. M. Zubik, F. Dymitrowski, Warszawa 2017

Znaczenie uchwał Trybunału Konstytucyjnego, ustalających powszechnie obowiązującą wykładnię ustaw, dla orzecznictwa sądów administracyjnych po 1997 r., „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2017, nr 2

Materialnoprawne skutki zrzeczenia się roszczenia w procesie cywilnym, Polski Proces Cywilny 2017, nr 1

Wybory pod społeczną kontrolą. Wybory sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokuratora Generalnego. Raport z monitoringu

Religia jako granica wolności wypowiedzi – porównanie standardów na tle Konstytucji RP a Europejskiej Konwencji [w:] Konflikty wartości? O wolności wypowiedzi i religii, red. J. Biesiadzińska, P. Kalinowski, M. Nocuń

Koncepcja pojęć zastanych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Przegląd Sejmowy 2015