Praktyka Compliance

Efektywny system compliance zapewnia zgodność działań przedsiębiorstwa z przepisami prawa i wewnętrznymi standardami przedsiębiorcy.

Prawidłowo wdrożone i stosowane w praktyce zasady compliance pozwalają na uniknięcie lub zminimalizowanie wielu ryzyk, wśród których najistotniejszymi są: nadużycia gospodarcze, przestępstwa finansowe, nieuczciwe działania pracowników i kadry zarządzającej, niewłaściwe prowadzenie dokumentacji firmy, konflikt interesów, odpowiedzialność karna i karnoskarbowa przedstawicieli i pracowników przedsiębiorcy, nieuczciwa konkurencja, dyskryminacja i mobbing, naruszenie zasad ochrony danych osobowych, utrata danych, cyberprzestępczość, a także korupcja.

Posiadamy bogate doświadczenie zarówno we wprowadzaniu u przedsiębiorców  zasad i procedur compliance, bieżącej współpracy z działami zarządzania zgodnością, jak i w pracy nad usuwaniem skutków braku lub niewłaściwego stosowania systemu compliance. Pomagamy klientom w opracowaniu i wdrażaniu wewnętrznych procedur, polityk, a także kodeksów etyki i dobrych praktyk. Przeprowadzamy ponadto audyty procesów i procedur stosowanych przez przedsiębiorców, a w razie wykrycia nieprawidłowości doradzamy sposób postępowania naprawczego. Wspieramy klientów w przypadku kontroli, a zwłaszcza opracowujemy optymalną strategię, zapewniamy pomoc prawną i zastępstwo w postępowaniach, w tym w postępowaniach karnych, pracowniczych, i przed organami ochrony konkurencji. W razie potrzeby mamy możliwość szybkiego tworzenia interdyscyplinarnych zespołów, w skład których wchodzą eksperci posiadający doświadczenie niezbędne z perspektywy konkretnej sytuacji i potrzeb klienta.

Przykłady naszej pracy związanej z obszarem compliance:

 • opracowanie procedury na wypadek podejrzenia popełnienia przestępstwa przez pracownika i doradztwo w procesie jej wdrożenia – na rzecz spółki należącej do międzynarodowej grupy spółek z branży produkcji opakowań;
 • doradztwo przy opracowaniu i w procesie wdrożenia kodeksu etycznego stosowanego przez przedsiębiorcę z branży sprzedaży bezpośredniej;
 • dostosowanie do polskich przepisów i doradztwo w procesie wdrożenia globalnej polityki korzystania z samochodów służbowych, w tym do celów prywatnych, stosowanej w międzynarodowej grupie spółek z branży informatycznej;
 • dostosowanie do polskich przepisów i doradztwo w procesie wdrożenia wytycznych dotyczących relacji pomiędzy menedżerami najwyższego szczebla a spółkami z międzynarodowej grupy działającymi w branży budowlanej;
 • przeprowadzanie audytów dokumentacji stosowanej przez członków Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej w zakresie zgodności z kodeksem etycznym obowiązującym członków stowarzyszenia;
 • opracowanie strategii i doradztwo w sprawie związanej z naruszeniem przez pracownika wewnętrznej procedury dotyczącej wręczania prezentów i relacji z klientami stosowanej przez przedsiębiorcę z międzynarodowej grupy spółek z branży budowlanej;
 • opracowanie strategii i doradztwo w sprawie naruszenia przez menedżera polityki rozliczania wydatków na cele służbowe stosowanej przez przedsiębiorcę z międzynarodowej grupy spółek z branży informatycznej;
 • opracowanie strategii, doradztwo i zastępstwo w postępowaniu karnym przedsiębiorcy z międzynarodowej grupy spółek z branży wydawniczej, który został pokrzywdzony w wyniku świadomego naruszenia przez pracownika zasad dystrybucji publikacji;
 • opracowanie strategii, doradztwo i zastępstwo w sprawie pracowniczej oraz w postępowaniu karnym przedsiębiorcy z branży FMCG, który został pokrzywdzony w wyniku świadomego naruszenia przez pracownika zasad sprzedaży produktów i rozliczania transakcji;
 • doradztwo w sprawie związanej z naruszeniem zasad dystrybucji próbek przez pracownika działu sprzedaży z międzynarodowej grupy spółek z branży wydawniczej;
 • doradztwo w sprawie związanej z ujawnieniem przez pracownika tajemnic przedsiębiorstwa bezpośredniemu konkurentowi ;
 • zastępstwo procesowe w sprawach dotyczących odzyskiwania środków utraconych w wyniku cyberataków.

Prowadzimy również szkolenia dla pracowników działów compliance oraz przedstawicieli kadry kierowniczej firm.

Doradzamy klientom również w zakresie:

Sporów sądowych

Prawa pracy

Własności intelektualnej

Nowych technologii i ochrony prywatności

Prawa karnego gospodarczego

Obsługi prawnej przedsiębiorstw

Prawa konkurencji

Kontakt
Brak zdjęcia Marek Korcz

Partner zarządzający
tel. +48 22 351 00 67
e-mail: marek.korcz@laszczuk.pl
Brak zdjęcia Jan Rysiński

Partner
tel. +48 22 351 00 67
e-mail: jan.rysinski@laszczuk.pl
Publikacje