O dopuszczalności odbierania przyrzeczenia od świadków przez sąd polubowny

[w:] Międzynarodowy i krajowy arbitraż handlowy u progu XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi habilitowanemu Tadeuszowi Szurskiemu, C.H. Beck, Warszawa 200