Postępowania postarbitrażowe [w:] A. Szumański (red.), System prawa handlowego. Tom 8. Arbitraż handlowy

wyd.II, C.H. Beck, Warszawa 2015