Znaczenie uchwał Trybunału Konstytucyjnego, ustalających powszechnie obowiązującą wykładnię ustaw, dla orzecznictwa sądów administracyjnych po 1997 r., „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2017, nr 2

s. 68-84