Dr Krzysztof Riedl przewodniczącym Komisji ds. Sztucznej Inteligencji ICC Polska

20 maja 2024

ICC Polska – Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Izby Handlowej powołał Komisję ds. Sztucznej Inteligencji (AI). Jej przewodniczącym został dr Krzysztof Riedl, partner w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy. Decyzja o powołaniu Komisji to odpowiedź na rosnący wpływ technologii na biznes w Polsce i na świecie.

Komisja stanowić będzie platformę pozwalającą członkom ICC Polska wymieniać się doświadczeniami nt. wykorzystywania AI w różnych branżach oraz prezentować stanowiska w toku procesów regulacyjnych dotyczących sztucznej inteligencji.

Do głównych zadań Komisji AI ICC Polska należy:

  • monitorowanie rozwoju krajowych i międzynarodowych regulacji prawnych dotyczących AI;
  • opracowanie i promowanie polityk oraz rekomendacji ds. AI;
  • organizowanie seminariów, szkoleń i dyskusji na temat wykorzystania AI w różnych sektorach gospodarki, dostępnych narzędzi oraz prawnych wymogów w tym zakresie;
  • propagowanie wiedzy na temat sztucznej inteligencji oraz szans i ryzyk związanych z tą technologią;
  • współpraca z pozostałymi Komisjami poprzez podejmowanie wspólnych inicjatyw oraz organizację spotkań na tematy dotykające przekrojowo zakresu działania pozostałych Komisji;
  • monitorowanie i udział w pracach konsultacyjnych i legislacyjnych w zakresie prawa sztucznej inteligencji zarówno w Polsce, jak i na poziomie międzynarodowym.

Dr Krzysztof Riedl  jest radcą prawnym, partnerem w zespole rozwiązywania sporów. Kieruje działaniami praktyki postępowań cywilnych i administracyjnych oraz sztucznej inteligencji. Specjalizuje się w prawie cywilnym, alternatywnych metodach rozwiązywania sporów, prawie nowych technologii oraz prawie konstytucyjnym. W minionym roku uzyskał tytuł Magister Juris w Brasenose College na Uniwersytecie w Oksfordzie, gdzie jego głównym przedmiotem zainteresowań był rozwój AI oraz jej wpływ na biznes i prawo.