Publikacje

Justyna Szpara, FCIArb

Zawarcie klauzuli arbitrażowej przez odesłanie do innego dokumentu w kontekście uznawania i wykonywania wyroków arbitrażowych w międzynarodowym arbitrażu handlowym

(współautor: Aleksandra Orzeł-Jakubowska) [w:] M. Dumkiewicz, J. Szczotka, K. Kopaczyńska-Pieczniak (red.), Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. Rozdział II, Warszawa 2020
dr Krzysztof Riedl

Zobowiązania naturalne (niezupełne) w polskim prawie cywilnym

Monografie Prawnicze, 2022
Maciej Łaszczuk

Kilka uwag o etyce arbitra »

[w:] Jan Olszewski, Łukasz Błaszczak, Rafał Morek (red.) Arbitraż i mediacja – perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna. Między teorią a praktyką. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jana Łukasiewicza, Rzeszów 2018
Maciej Łaszczuk

Arbitraż w czasach pandemii

[w:] M. Dumkiewicz, J. Szczotka, K. Kopaczyńska-Pieczniak (red.), Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. Rozdział II, Warszawa 2020
Michał Chodkowski

Regulacje prawne w wynagrodzeniach

[w:] J. Liksza (red.), Budowa systemu wynagrodzeń. Teoria i praktyka, 2020
dr Krzysztof Riedl

Dochodzenie roszczeń z zobowiązań naturalnych przed sądem polubownym

„Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2018, Nr 4, s. 969-1004
Agnieszka Zwierzyńska, Michał Chodkowski, Marta Dzienisz

COVID a RODO – największe problemy i wyzwania dla pracodawców w zakresie ochrony danych osobowych w czasie pandemii

„Magazyn ODO Ochrona Danych Osobowych” Nr 19
Jan Ciaptacz

Jurysdykcja krajowa w sprawach wynikających z recepti arbitrii na gruncie rozporządzenia Bruksela I bis

„Europejski Przegląd Sądowy” 2022, Nr 7, s. 18-24
Katarzyna Bukalska

Rozkład ciężaru dowodu w sprawach dotyczących czynu nieuczciwej konkurencji w postaci dyskryminacji niektórych klientów (art. 15 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k.)

„Przegląd Prawa Handlowego” 2022, Nr 8, s. 23-29
Justyna Szpara, FCIArb

Multiparty Arbitration in Poland: Direct Liability of Employer vis-à-vis Subcontractor and Its Consequences in Arbitration

[w:] Construction Arbitration in Central and Eastern Europe, 2020, s. 189-203
Justyna Szpara, FCIArb, Aleksandra Orzeł-Jakubowska

Poland : Arbitration. The country-specific Q&A

Katarzyna Trociuk

PESEL for everyone

Katarzyna Trociuk

Grundzüge des Vertragsrechts von Polen [Główne cechy prawa umów w Polsce]

Wiedeń, styczeń 2017
dr Krzysztof Riedl

Koncepcja pojęć zastanych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

"Przegląd Sejmowy" 2015, Nr 5, s. 83-98
dr Krzysztof Riedl

Religia jako granica wolności wypowiedzi – porównanie standardów na tle Konstytucji RP a Europejskiej Konwencji

[w:] J. Biesiadzińska, P. Kalinowski, M. Nocuń (red.), Konflikty wartości? O wolności wypowiedzi i religii, Warszawa 2015
dr Krzysztof Riedl

Wybory pod społeczną kontrolą. Wybory sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokuratora Generalnego. Raport z monitoringu

(współautorzy: Ł. Bojarski, K. Furman)
dr Krzysztof Riedl

Materialnoprawne skutki zrzeczenia się roszczenia w procesie cywilnym

"Polski Proces Cywilny" 2017, Nr 1, s. 88-118
dr Krzysztof Riedl

Znaczenie uchwał Trybunału Konstytucyjnego, ustalających powszechnie obowiązującą wykładnię ustaw, dla orzecznictwa sądów administracyjnych po 1997 r.

„Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2017, Nr 2, s. 68-84
dr Krzysztof Riedl

Incydentalne wygaszanie kadencji organów państwa (uwagi na tle zasad kadencyjności i niezależności)

[w:] M. Zubik, F. Dymitrowski (red.), Meandry demokratycznego państwa prawnego, Warszawa 2017
dr Krzysztof Riedl

Naruszenie dobrego imienia osoby prawnej poprzez wypowiedzi dotyczące powiązanych z nią osób fizycznych

„Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego” 2017, Nr 1
Agnieszka Zwierzyńska, Maciej Zielepucha

Atak hakerski okiem prawnika

„Nowoczesny Przemysł” 2022, Nr 4
Maciej Zielepucha

Nowelizacje przepisów części piątej Kodeksu postępowania cywilnego w latach 2017-2019 – ocena wprowadzonych regulacji

„Annales UMCS, sec. G (Ius)” 2022, Nr 2, Vol. 69, s. 161-175
Maciej Zielepucha

Charakterystyka umowy z następcą jako instytucji prowadzącej do przeniesienia prawa własności gospodarstwa rolnego

„Acta Iuridica Resoviensia” 2022, Nr 1, s. 215-224
Andrzej Bundyra

Ochrona poufności komunikacji z prawnikiem w świetle europejskiego i krajowego prawa ochrony konkurencji

„Studia Iuridica” 2018, Tom 76
Maciej Zielepucha

„Sprawa Ariosa” – precedensowy (?) wyrok CAS dotyczący szkód moralnych

Kruczek.pl
Aleksandra Orzeł

Analiza możliwości dochodzenia od ubezpieczyciela zwrotu kosztów za wynajem samochodu zastępczego w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

"Zeszyty Ubezpieczeniowe" 2012, Nr 1, s. 147-159
Aleksandra Orzeł

When mediation meets arbitration… – the analysis of med-arb qualities on the basis of international ADR experience [w:] Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?

(współautor: K. Alama) [w:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (red.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 2013, s. 13-30

Mediation as an alternative approach to resolving medical malpractice disputes

[w:] Medical Science Archives, 9th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists issue 337, TERMEDIA Publishing House 2013
Aleksandra Orzeł

Ubezpieczenie od utraty kluczowego pracownika – analiza wzorców amerykańskich

[w:] M. Szczepańska (red.), Ubezpieczenia dla biznesu, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 2013, s. 123-132
Aleksandra Orzeł

Rola pełnomocników procesowych w mediacji cywilnej

(współautor: K. Alama) [w:] J. Czapska, M. Szeląg-Dylewski (red.), Mediacja w prawie, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego 2014
Aleksandra Orzeł

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 lutego 2014 r., V CSK 45/13

"Orzecznictwo Sądów Polskich" 2015, Nr 6, s. 858-865
Justyna Szpara, FCIArb, Aleksandra Orzeł

POLAND: New laws bring arbitration change

Global Arbitration Review
Anita Garnuszek, Aleksandra Orzeł

Enforceability of Multi-tiered Dispute Resolution Clauses under Polish Law

Arbitration Bulletin - Young Arbitration 2016, Nr 24, s. 166-180
Aleksandra Orzeł

A Few Remarks on Enforceability of Unilateral Dispute Resolution Clauses Involving Arbitration

[w:] K. Drličková, T. Kyselovská (red.) Resolution of International Disputes. Public Law in the Context of Immigration Crisis, COFOLA INTERNATIONAL 2016, Conference proceedings, Acta Universitatis Brunensis, t. 562, Brno 2016, s. 116-133
dr Paweł Marcisz

Uznawanie orzeczeń w Unii Europejskiej. Między tożsamością prawną państwa a otwarciem na obrót międzynarodowy

[w:] T. Giaro (red.), Prawo w dobie globalizacji. Warszawa 2011
dr Paweł Marcisz

Demokratyczna kontrola rządów krajowych w Unii Europejskiej

[w:] M.M. Kenig-Witkowska, R. Grzeszczak (red. nauk.) Traktat z Lizbony – wybrane zagadnienia / The Treaty of Lisbon: selected issues. Warszawa 2012
dr Paweł Marcisz

Szukając granic kontroli – glosa do wyroku TK z 16.11.2011 r. (SK 45/09)

(współautor: dr hab. Piotr Bogdanowicz) "Europejski Przegląd Sądowy" 2012, Nr 9, s. 47-52
dr Paweł Marcisz

Custom in European Union Law

"Studia Iuridica", Tom 54
dr Paweł Marcisz

Nazwane utrudnienia dostępu do rynku. Znaczenie prawne wyliczenia z art. 15 u.z.n.k.

"Przegląd Prawa Handlowego" 2015, Nr 3, s. 15-24
dr Paweł Marcisz

Koncepcja tworzenia prawa przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Wolters Kluwer, Warszawa 2015
Jan Rysiński

Rozdział dotyczący Polski w „The International Comparative Legal Guide to: Business Crime 2016”

Jan Rysiński

Cyberatak – co zrobić, gdy zawiodą procedury?

Maciej Łaszczuk, Marek Korcz

Wielka sprawa. Jak zarządzać skomplikowanym sporem gospodarczym

Justyna Szpara, FCIArb

Rozdział dotyczący Polski w „The Dispute Resolution Review 2013”

Justyna Szpara, FCIArb

The Legal 500: International Arbitration Country Comparative Guide 3th edition

Maciej Łaszczuk, Justyna Szpara, FCIArb

Comparative Legal Guide: International Arbitration, Legalease 2017

Maciej Łaszczuk, Justyna Szpara, FCIArb

Terminy do odstąpienia od umowy w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów

"Palestra" 2001, Nr 3-4, s. 52-62
Maciej Łaszczuk, Justyna Szpara, FCIArb

Wybrane zagadnienia wykładni art. 230 k.s.h.

"Palestra" 2002, Nr 7-8, s. 30-41
Maciej Łaszczuk

Mediacja – jestem za

[w:] Maciej Bobrowicz (red.), Mediacja. Jestem Za, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2008
Maciej Łaszczuk

O dopuszczalności odbierania przyrzeczenia od świadków przez sąd polubowny

[w:] S. Pieckowski (przew.), P. Nowaczyk, J. Poczobut, A. Szumański, A. Tynel (red.), Międzynarodowy i krajowy arbitraż handlowy u progu XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi habilitowanemu Tadeuszowi Szurskiemu, C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 69-77
Maciej Łaszczuk

Zaangażowanie, oddanie, poczucie misji

[w:] M. Bobrowicz, Mapy Sukcesu, MB Consulting, Warszawa 2014
Maciej Łaszczuk, Justyna Szpara, FCIArb

Postępowania postarbitrażowe

[w:] A. Szumański (red.), System prawa handlowego. Tom 8. Arbitraż handlowy, wyd.II, C.H. Beck, Warszawa 2015
Maciej Łaszczuk

Wadliwość postępowania dowodowego jako przyczyna uchylenia wyroku arbitrażowego

[w:] Jelonek-Jarco Barbara, Kos Rafał, Zawadzka Julita (red.), Usus magister est optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi, Warszawa 2016
Maciej Łaszczuk, Justyna Szpara, FCIArb

GAR Know How Litigation: opracowanie dotyczące Polski

Maciej Łaszczuk

Regulamin Arbitrażowy Sądu Arbitrażowego przy KIG

Komentarz, M. Łaszczuk, A. Szumański (red.), C.H. Beck, Warszawa 2017 (§ 6, § 33, § 39-42, § 52)
Justyna Szpara, FCIArb

Prawo do informacji medycznej w relacjach pacjenta z lekarzem

"Prawo i Medycyna" 1999, Nr 4 (vol. 1)
Justyna Szpara, FCIArb

Miejsce wydania wyroku a miejsce arbitrażu (w kontekście uznawania i wykonywania zagranicznych orzeczeń arbitrażowych)

"ADR Arbitraż i Mediacja" 2009, Nr 2, s. 73-85
Justyna Szpara, FCIArb

No judicial review of ‘award’ by arbitral tribunal finding that it lacks jurisdiction

IBA Arbitration News, Volume 16, No. 2
Justyna Szpara, FCIArb

Kilka uwag o wykonalności rozstrzygnięcia o kosztach postępowania arbitrażowego w przypadku braku właściwości sądu polubownego do rozstrzygnięcia sporu

[w:] Jelonek-Jarco Barbara, Kos Rafał, Zawadzka Julita (red.), Usus magister est optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi. Warszawa 2016
Maciej Łaszczuk, Justyna Szpara, FCIArb

GAR Know How Commercial Arbitration: opracowanie dotyczące Polski

Justyna Szpara, FCIArb

Regulamin Arbitrażowy Sądu Arbitrażowego przy KIG

Komentarz, M. Łaszczuk, A. Szumański (red.), C.H. Beck, Warszawa 2017 (§ 6, § 20-23, § 43-47)
Maciej Łaszczuk

Raport Komisji ds. Arbitrażu Naczelnej Rady Adwokackiej. Dowód z opinii biegłego w postępowaniu arbitrażowym

(współautor: R. Morek) Warszawa 2016, ss. 56
Justyna Szpara, FCIArb

O związaniu ubezpieczyciela zapisem na sąd polubowny zawartym przez ubezpieczającego

[w:] M. Łaszczuk (przew.), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (red.), Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi, Warszawa 2012, s. 545-552