Michał Chodkowski, Aleksandra Faderewska-Waszkiewicz

Nowa ustawa o prawach konsumenta

W dniu 25 grudnia 2014 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta („Ustawa”), która nakłada na przedsiębiorców nowe obowiązki informacyjne w relacjach z konsumentami, a ponadto wprowadza istotne zmiany w zakresie rękojmi i gwarancji.

W przypadku umów zawieranych w sposób tradycyjny (np.: w sklepie) katalog informacji, które należy przekazać konsumentowi przed wyrażeniem przez konsumenta woli związania się umową, jest znacznie mniej rozbudowany niż w przypadku umów zawieranych poza lokalem lub na odległość. Jeżeli przedsiębiorca zawiera umowy poza lokalem lub na odległość, ma on obowiązek udzielić konsumentowi między innymi informacji o głównych cechach świadczenia, swoich danych identyfikujących i zasadach realizacji prawa do odstąpienia, o kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy (jeżeli są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z takiego środka), obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy wolnej od wad, kodeksie dobrych praktyk, którym związany jest przedsiębiorca oraz sposobie zapoznania się z nim. Wskazane powyżej przykłady informacji to tylko część obszernego katalogu, który liczy ponad 20 pozycji. W przypadku nieprzekazania niektórych informacji Ustawa przewiduje dotkliwe sankcje dla przedsiębiorców. Ponadto w Kodeksie wykroczeń przewidziano, że niespełnienie wymagań dotyczących udzielenia informacji przewidzianych w Ustawie stanowi wykroczenie podlegające karze grzywny.

Podobnie jak dotychczas, konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, będzie uprawniony do odstąpienia od takiej umowy. Ustawa wydłuża termin na realizację prawa do odstąpienia od umowy do 14 dni oraz modyfikuje zasady ustalania momentu, od którego termin ten będzie liczony. Ustawa wprowadza ponadto przepisy dotyczące zasad ponoszenia kosztów związanych ze zwrotem rzeczy w ramach realizacji prawa do odstąpienia od umowy, możliwości obciążenia nimi konsumenta, a także określa przypadki, w których skorzystanie przez konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy może być wyłączone.

Po wejściu w życie Ustawy do konsumentów będą miały zastosowanie przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie cywilnym, z tym, że niektóre zagadnienia w tym zakresie zostały uregulowane w sposób szczególny. Przykładowo wyraźnie wyłączono możliwość rozszerzenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi w relacjach z konsumentami, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wyraźnie dozwolone w przepisach szczególnych. W przypadku gwarancji Ustawa wprowadza w szczególności przepis, który określa treść oświadczenia gwarancyjnego.

Jeśli potrzebują Państwo naszej pomocy w tym zakresie, prosimy o kontakt z adwokatem Michałem Chodkowskim (michal.chodkowski@laszczuk.pl) lub doradcą podatkowym i adwokatem Aleksandrą Faderewską-Waszkiewicz (aleksandra.faderewska@laszczuk.pl).