Michał Chodkowski

Nowe regulacje w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich

Ustawa ma zastosowanie do rozwiązywania sporów konsumenckich pomiędzy konsumentami mającymi miejsce zamieszkania na terytorium Polski lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę na terytorium Polski. Sporem konsumenckim w rozumieniu Ustawy jest spór między konsumentem a przedsiębiorcą, który wynika z umowy zawartej pomiędzy nimi (zarówno w lokalu, poza lokalem jak i na odległość). Spór konsumencki może mieć charakter krajowy lub transgraniczny.

Celem Ustawy jest wprowadzenie rozwiązań umożliwiających pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich poprzez interwencję tzw. podmiotu uprawnionego. Do zadań tego podmiotu należy między innymi przedstawianie stronom propozycji rozwiązania sporu, a nawet rozstrzyganie sporów między stronami i narzucanie sposobu ich rozwiązania. Podmioty uprawnione do rozstrzygania sporów konsumenckich będą wpisywane do specjalnego rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK.

Ustawa określa przypadki, w których jej przepisy nie będą miały zastosowania. Przykładowo, przepisy te nie będą stosowane do postępowań reklamacyjnych, rozpatrywania skarg konsumentów przez przedsiębiorcę, a także bezpośrednich negocjacji między konsumentem a przedsiębiorcą.

Co do zasady, przedsiębiorcy nie mają obowiązku korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami. Jeśli jednak przedsiębiorca zdecyduje się na to, bądź należy do kategorii przedsiębiorców, na których odrębne przepisy nakładają obowiązek korzystania z tego systemu, Ustawa nakłada na niego dodatkowe obowiązki informacyjne. Przede wszystkim przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumentów o podmiocie uprawnionym, który jest właściwy dla tego przedsiębiorcy. Informacja taka powinna uwzględniać co najmniej adres strony internetowej podmiotu uprawnionego oraz powinna być zamieszczona na stronie internetowej przedsiębiorcy oraz we wzorcach umów zawieranych z konsumentami.

Ustawa wprowadza liczne zmiany do innych ustaw, w tym do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Do ustawy o prawach konsumenta wprowadzony zostanie przepis przewidujący obowiązek przedsiębiorcy udzielenia odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, a brak odpowiedzi w tym terminie uważany będzie za uznanie reklamacji.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 10 stycznia 2017 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących koordynatora ds. negocjacji przy Prezesie URE, zmian do ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług oraz do ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, które już weszły w życie.

Jeśli potrzebują Państwo bardziej szczegółowych wyjaśnień w opisanym powyżej zakresie, prosimy o kontakt z adwokatem Michałem Chodkowskim (e-mail: michal.chodkowski@laszczuk.pl ).