Aleksandra Faderewska-Waszkiewicz

Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Minister Finansów ogłosił nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, które będzie obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. (zwane dalej „Nowym Rozporządzeniem”).

Głównym celem Nowego Rozporządzenia jest zawężenie zakresu stosowania dotychczasowych zwolnień.

W porównaniu do obecnie obowiązującego rozporządzenia, bez zmian pozostaje limit obrotu z konsumentami uprawniający do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania (tj. 20 000 zł). Pozostają także zwolnienia dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług na rzecz konsumentów, jeżeli zapłata za towar/usługę dokonywana jest w całości za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK-u, które to zwolnienia ulegają nawet rozszerzeniu (sformułowanie „pod warunkiem, że zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej” zastąpiono sformułowaniem „jeżeli dostawca towaru/świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej”). Co istotne, powyższe zwolnienie można zastosować nawet wtedy, gdy podatnik już korzysta z kasy fiskalnej.

Nowe Rozporządzenie rozszerza także katalog dostaw i usług nieobjętych jakimikolwiek zwolnieniami, zatem obowiązkowe będzie korzystanie z kasy fiskalnej w przypadku m.in.: dostawy zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych czy też dostawy perfum i wód toaletowych (z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów).

Katalog czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania stanowiący załącznik do Nowego Rozporządzenia poszerzony został m.in. o dostawę towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Jeśli potrzebują Państwo naszej pomocy w tym zakresie, prosimy o kontakt z Aleksandrą Faderewską-Waszkiewicz, doradcą podatkowym i adwokatem (aleksandra.faderewska@laszczuk.pl).