Maciej Łaszczuk

O dopuszczalności odbierania przyrzeczenia od świadków przez sąd polubowny

[w:] S. Pieckowski (przew.), P. Nowaczyk, J. Poczobut, A. Szumański, A. Tynel (red.), Międzynarodowy i krajowy arbitraż handlowy u progu XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi habilitowanemu Tadeuszowi Szurskiemu, C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 69-77