Aleksandra Faderewska-Waszkiewicz

Od 1 grudnia duże zmiany w zakresie procedury rejestracji przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym

1 grudnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw („Ustawa”), która wprowadza istotne modyfikacje w zakresie procedury rejestracji przedsiębiorcy w ramach tzw. „zasady jednego okienka”.

Dotychczas KRS pełnił funkcję „poczty” rozsyłając pozostałe formularze rejestracyjne do właściwych urzędów. Obecnie zgodnie z Ustawą do sądu rejestrowego będzie składany tylko jeden wniosek. Dane objęte treścią wniosku, jako dane podstawowe podmiotu, będą automatycznie przekazywane przez sąd rejestrowy drogą elektroniczną do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników i krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. Do rejestru ZUS dane podstawowe trafią z bazy Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników. Dane objęte treścią wpisu do KRS będą wiążące dla organów administracji publicznej.

Zarówno numer NIP oraz numer identyfikacyjny REGON będą nadawane oraz zamieszczane w systemie teleinformatycznym KRS automatycznie bezpośrednio po wprowadzeniu danych wnioskującego podmiotu do systemów teleinformatycznych odpowiednich urzędów.

Ponadto przedsiębiorca nie będzie musiał przekazywać już do urzędu skarbowego ani umowy spółki, ani dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z lokalu.

Istotnym novum wprowadzonym przez Ustawę są tzw. dane uzupełniające. Świeżo zarejestrowany przedsiębiorca będzie zobowiązany złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego nowy formularz (NIP-8) obejmujący dane uzupełniające w terminie 21 dni od daty rejestracji w KRS, a w przypadku zmiany w zakresie danych uzupełniających – w terminie 7 dni od wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę. Zatem od 1 grudnia 2014 r. jeden formularz NIP-8 zastąpi składane dotychczas formularze (NIP-2, RG-1 oraz ZUS ZPA).

Duże zmiany czekają również na przedsiębiorców w zakresie wskazywania przedmiotu działalności, tj. kodów PKD. Po zmianach przedsiębiorca w rejestrze będzie mógł umieścić ich tylko 10, ze wskazaniem przedmiotu przeważającej działalności na poziomie podklasy.

Ponadto, wszystkie podmioty wpisane do KRS będą zobowiązane, składając pierwszy po 1 grudnia br. wniosek o zmianę danych, zgłosić zmiany w zakresie przedmiotu działalności w celu dostosowania wpisu do nowych wymogów ustawowych. Powyższa zmiana nie nakłada na przedsiębiorców obowiązku zmiany zawartej dotychczas umowy spółki zawierającej więcej niż 10 kodów PKD wykonywanej działalności. Nie nakłada ona również obowiązku tworzenia umów spółek tak, aby zawierały one tylko 10 kodów PKD.

Jeśli potrzebują Państwo naszej pomocy w tym zakresie, prosimy o kontakt z Aleksandrą Faderewską-Waszkiewicz, doradcą podatkowym i adwokatem (aleksandra.faderewska@laszczuk.pl).