Michał Chodkowski

Regulacje prawne w wynagrodzeniach

[w:] J. Liksza (red.), Budowa systemu wynagrodzeń. Teoria i praktyka, 2020