Michał Chodkowski

Zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu

W dniu 5 sierpnia br. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw („Ustawa”), która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. (z pewnymi wyjątkami). Poniżej przedstawiamy Państwu zakres najważniejszych zmian wynikających z noweli.

Ustawa wprowadza minimalną stawkę godzinową dla osób świadczących pracę na podstawie umów zlecenia lub umów o świadczenie usług (w tym samozatrudnionych). Poziom minimalnej stawki godzinowej będzie skorelowany z wysokością ustalanego corocznie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Minimalne wynagrodzenie w 2017 r. będzie wynosić 2000 zł brutto.

Jeśli wysokość wynagrodzenia uzgodnionego w umowie nie będzie zapewniała zleceniobiorcom (usługodawcom) wynagrodzenia za każdą godzinę wykonywania zlecenia (świadczenia usług) w wysokości co najmniej minimalnej stawki godzinowej, wówczas przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości stawki minimalnej. Ponadto, jeśli kilka osób przyjęło zlecenie (świadczyło usługi) wspólnie, wówczas każdej z nich będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości stawki minimalnej. Zleceniobiorca (usługodawca) nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia w wysokości godzinowej stawki minimalnej. Nie będzie również możliwości przeniesienia prawa do wynagrodzenia na inną osobę.

Ustawodawca wprowadził również dodatkowe obowiązki w zakresie treści umów zlecenia (umów o świadczenie usług). Od nowego roku umowy te powinny zawierać postanowienia o sposobie potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Ustawodawca przewidział również szczegółowe rozwiązania w zakresie potwierdzania liczby godzin w sytuacji gdy strony nie uregulowały tej kwestii w umowie, jak również określił zasady przechowywania dokumentów określających sposób potwierdzania liczby godzin.

Przepisy o minimalnym wynagrodzeniu godzinowym nie będą miały zastosowania w przypadku umów zlecenia (umów o świadczenie usług), w których o miejscu i czasie wykonania zlecenia (świadczenia usług) decydował będzie zleceniobiorca (usługodawca) i będzie mu z tego tytułu przysługiwało wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne.

Ponadto, w odniesieniu do pracowników świadczących pracę w ramach stosunku pracy, począwszy od 1 stycznia 2017 r. przestanie obowiązywać regulacja dopuszczająca wypłatę wynagrodzenia w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia w okresie pierwszego roku pracy na rzecz pracowników, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy.

Jak wspomniano powyżej, nowela wchodzi w życie 1 stycznia 2017 r., jednak przepisy definiujące minimalną stawkę godzinową oraz określające sposób obliczania jej wysokości weszły w życie z dniem ogłoszenia Ustawy w Dzienniku Urzędowym RP, tj. w dniu 18 sierpnia 2016 r.

Jeśli potrzebują Państwo bardziej szczegółowych wyjaśnień w opisanym powyżej zakresie, prosimy o kontakt z adwokatem Michałem Chodkowskim (e-mail: michal.chodkowski@laszczuk.pl).