Michał Chodkowski

Zmiany w przepisach dla przedsiębiorców

Przedstawiamy informację dotyczącą wybranych regulacji prawnych wprowadzonych ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców („Ustawa”) opublikowaną w dniu 30 grudnia 2016 r.

Ustawa wprowadza zmiany mające na celu ułatwienie funkcjonowania przedsiębiorcom. W zakresie zmian wprowadzonych do Kodeksu Cywilnego, Ustawodawca wyszedł naprzeciw oczekiwaniom społecznym i zrównał skutki upływu terminu w sobotę ze skutkami upływu terminu w dzień ustawowo wolny od pracy. Po zmianie termin, którego ostatni dzień przypada w sobotę, upływa zatem dopiero w poniedziałek, chyba że jest to dzień ustawowo uznany za wolny od pracy. Zmienione zostały również przepisy dotyczące prokury. Obecnie prokura może obejmować umocowanie także albo wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki osobowej.

Zmianom uległy również przepisy prawa pracy. Nowe przepisy przewidują, że obowiązek przyjęcia regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania dotyczy pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników. Wydłużone zostały również terminy do wniesienia przez pracownika odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania oraz żądania nawiązania umowy o pracę, które aktualnie wynoszą 21 dni od dnia doręczenia stosownego pisma pracodawcy (np.: wypowiedzenia).

Ustawą wprowadzono również zmiany do przepisów o zakładowym fundusz świadczeń socjalnych. Obowiązek utworzenia funduszu dotyczy pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

Ustawa wprowadza ponadto zmiany m.in. w ustawie o dozorze technicznym, ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, ustawie – Prawo ochrony środowiska oraz ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Większość przepisów Ustawy weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem kilku zmian, w tym zmian do ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, które wejdą w życie w kolejnych miesiącach 2017 roku.

Jeśli potrzebują Państwo bardziej szczegółowych  informacji dotyczących opisanych powyżej zmian, prosimy o kontakt z adwokatem Michałem Chodkowskim (e-mail: michal.chodkowski@laszczuk.pl ).