dr Krzysztof Riedl

Znaczenie uchwał Trybunału Konstytucyjnego, ustalających powszechnie obowiązującą wykładnię ustaw, dla orzecznictwa sądów administracyjnych po 1997 r.

„Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2017, Nr 2, s. 68-84