dr Paweł Marcisz

of counsel

adwokat

@pokaż email pawel.marcisz@laszczuk.pl

Paweł Marcisz specjalizuje się w prawie europejskim oraz w sporach sądowych i arbitrażowych. Reprezentuje klientów przed sądami w sprawach gospodarczych, w tym w sprawach z zakresu nieuczciwej konkurencji. Prowadzi również sprawy dotyczące ochrony dóbr osobistych. Ocenia, czy polskie przepisy są zgodne z prawem unijnym i pomaga zdecydować, jak postępować w razie niezgodności. Doradza klientom w kwestii zgodności ich działań z prawem konkurencji, opiniuje i przygotowuje umowy oraz inne dokumenty.

doświadczenie

wykształcenie

organizacje

Wybrane publikacje

Uznawanie orzeczeń w Unii Europejskiej. Między tożsamością prawną państwa a otwarciem na obrót międzynarodowy

[w:] T. Giaro (red.), Prawo w dobie globalizacji. Warszawa 2011

Demokratyczna kontrola rządów krajowych w Unii Europejskiej

[w:] M.M. Kenig-Witkowska, R. Grzeszczak (red. nauk.) Traktat z Lizbony – wybrane zagadnienia / The Treaty of Lisbon: selected issues. Warszawa 2012

Koncepcja tworzenia prawa przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Wolters Kluwer, Warszawa 2015