Disputes resulting from investor’s unjustified use of a bank or insurance guarantee securing proper performance of a construction works contract – selected issues [Original title: Spory wynikające z niezasadnego skorzystania przez inwestora z gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zabezpieczającej należyte wykonanie umowy o roboty budowlane – wybrane zagadnienia], Przegląd Sądowy nr 5/2017

p. 101-116