Publications

The significance of the Constitutional Tribunal’s resolutions on universally binding interpretation of acts for administrative courts’ case-law after 1997 [Original title: Znaczenie uchwał Trybunału Konstytucyjnego, ustalających powszechnie obowiązującą wykładnię ustaw, dla orzecznictwa sądów administracyjnych po 1997 r.], Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2017, No. 2

An Infringement on a Good Reputation of a Legal Person by Statements Related to these Entities’ Natural Persons [Original title: Naruszenie dobrego imienia osoby prawnej poprzez wypowiedzi dotyczące powiązanych z nią osób fizycznych], „Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego” 2017, No. 1

Anti-suit injunctions issued by arbitral tribunals in the light of the Court of Justice’s judgement of 13 May 2015, no. C-536/13, Gazprom [Anti-suit injunctions wydawane przez sądy polubowne w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 13.05.2015 r. C-536/13, Gazprom], Polski Proces Cywilny, Year 8, 2017, Issue 3 (28)