Publications

Maciej Łaszczuk

Postępowania postarbitrażowe

[w:] A. Szumański (red.), System prawa handlowego. Tom 8. Arbitraż handlowy, wyd.II, C.H. Beck, Warszawa 2015
Maciej Łaszczuk

Kilka uwag o obowiązkach, niezależności i bezstronności arbitrów

[w:] Maciej Łaszczuk, Marek Furtek, Sylwester Pieckowski, Jerzy Poczobut, Andrzej Szumański, Maciej Tomaszewski (red.), Arbitraż i mediacja, księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi. Warszawa 2012; www.arbitraz.laszczuk.pl
Maciej Łaszczuk

Wadliwość postępowania dowodowego jako przyczyna uchylenia wyroku arbitrażowego

[w:] Jelonek-Jarco Barbara, Kos Rafał, Zawadzka Julita (red.), Usus magister est optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi. Warszawa 2016
Maciej Łaszczuk

Regulamin Arbitrażowy Sądu Arbitrażowego przy KIG

Komentarz, M. Łaszczuk, A. Szumański (red.) . C.H. Beck, Warszawa 2017 (§ 6 ust. 2; § 20-23; § 43-47)
Justyna Szpara, FCIArb

Postępowania postarbitrażowe

[w:] A. Szumański (red.), System prawa handlowego. Tom 8. Arbitraż handlowy, C.H. Beck, Warszawa 2009
Justyna Szpara, FCIArb

Kilka uwag o wykonalności rozstrzygnięcia o kosztach postępowania arbitrażowego w przypadku braku właściwości sądu polubownego do rozstrzygnięcia sporu

[w:] Jelonek-Jarco Barbara, Kos Rafał, Zawadzka Julita (red.), Usus magister est optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi. Warszawa 2016