Maciej Łaszczuk

Postępowania postarbitrażowe

[w:] A. Szumański (red.), System prawa handlowego. Tom 8. Arbitraż handlowy, wyd.II, C.H. Beck, Warszawa 2015