Substantive law consequences of renouncing a claim in civil proceedings [Original title: Materialnoprawne skutki zrzeczenia się roszczenia w procesie cywilnym], Polski Proces Cywilny 2017, No. 1

p. 88-118