The significance of the Constitutional Tribunal’s resolutions on universally binding interpretation of acts for administrative courts’ case-law after 1997 [Original title: Znaczenie uchwał Trybunału Konstytucyjnego, ustalających powszechnie obowiązującą wykładnię ustaw, dla orzecznictwa sądów administracyjnych po 1997 r.], Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2017, No. 2