Publications

Justyna Szpara, FCIArb

Zawarcie klauzuli arbitrażowej przez odesłanie do innego dokumentu w kontekście uznawania i wykonywania wyroków arbitrażowych w międzynarodowym arbitrażu handlowym

(współautor: Aleksandra Orzeł-Jakubowska) [w:] M. Dumkiewicz, J. Szczotka, K. Kopaczyńska-Pieczniak (red.), Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. Rozdział II, Warszawa 2020
Krzysztof Riedl, PhD

Zobowiązania naturalne (niezupełne) w polskim prawie cywilnym

Monografie Prawnicze, 2022
Maciej Łaszczuk

Kilka uwag o etyce arbitra

[w:] Jan Olszewski, Łukasz Błaszczak, Rafał Morek (red.) Arbitraż i mediacja – perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ. KSIĘGA PAMIĄTKOWA KU CZCI PROFESORA JANA ŁUKASIEWICZA, Rzeszów 2018
Maciej Łaszczuk

Arbitraż w czasach pandemii

[w:] M. Dumkiewicz, J. Szczotka, K. Kopaczyńska-Pieczniak (red.), Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. Rozdział II, Warszawa 2020
Michał Chodkowski

Regulacje prawne w wynagrodzeniach

W: Budowa systemu wynagrodzeń. Teoria i praktyka (red. naukowa Joanna Liksza), 2020.

Maciej Łaszczuk, Kilka uwag o etyce arbitra [w:] Jan Olszewski, Łukasz Błaszczak, Rafał Morek (red.) Arbitraż i mediacja – perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ. KSIĘGA PAMIĄTKOWA KU CZCI PROFESORA JANA ŁUKASIEWICZA, Rzeszów 2018

Religia jako granica wolności wypowiedzi – porównanie standardów na tle Konstytucji RP a Europejskiej Konwencji [Religion as a limit of freedom of expression – comparison between standards in the context of the Constitution of the Republic of Poland and the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms] [in:] Konflikty wartości? O wolności wypowiedzi i religii (Conflicts of values? On freedom of expression and religion), ed. J. Biesiadzińska, P. Kalinowski & M. Nocuń »

The significance of the Constitutional Tribunal’s resolutions on universally binding interpretation of acts for administrative courts’ case-law after 1997 [Original title: Znaczenie uchwał Trybunału Konstytucyjnego, ustalających powszechnie obowiązującą wykładnię ustaw, dla orzecznictwa sądów administracyjnych po 1997 r.], Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2017, No. 2

An Infringement on a Good Reputation of a Legal Person by Statements Related to these Entities’ Natural Persons [Original title: Naruszenie dobrego imienia osoby prawnej poprzez wypowiedzi dotyczące powiązanych z nią osób fizycznych], „Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego” 2017, No. 1

Anti-suit injunctions issued by arbitral tribunals in the light of the Court of Justice’s judgement of 13 May 2015, no. C-536/13, Gazprom [Anti-suit injunctions wydawane przez sądy polubowne w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 13.05.2015 r. C-536/13, Gazprom], Polski Proces Cywilny, Year 8, 2017, Issue 3 (28)

Anti-suit injunctions issued by arbitral tribunals in the light of the Court of Justice’s judgement of 13 May 2015, no. C-536/13, Gazprom [Anti-suit injunctions wydawane przez sądy polubowne w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 13.05.2015 r. C-536/13, Gazprom], Polski Proces Cywilny, Year 8, 2017, Issue 3 (28)

Paweł Marcisz, PhD

Uznawanie orzeczeń w Unii Europejskiej. Między tożsamością prawną państwa a otwarciem na obrót międzynarodowy

[w:] T. Giaro (red.), Prawo w dobie globalizacji. Warszawa 2011
Paweł Marcisz, PhD

Demokratyczna kontrola rządów krajowych w Unii Europejskiej

[w:] M.M. Kenig-Witkowska, R. Grzeszczak (red. nauk.) Traktat z Lizbony – wybrane zagadnienia / The Treaty of Lisbon: selected issues. Warszawa 2012
Paweł Marcisz, PhD

Koncepcja tworzenia prawa przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Wolters Kluwer. Warszawa 2015
Maciej Łaszczuk

Postępowania postarbitrażowe

[w:] A. Szumański (red.), System prawa handlowego. Tom 8. Arbitraż handlowy, wyd.II, C.H. Beck, Warszawa 2015
Maciej Łaszczuk

Kilka uwag o obowiązkach, niezależności i bezstronności arbitrów

[w:] Maciej Łaszczuk, Marek Furtek, Sylwester Pieckowski, Jerzy Poczobut, Andrzej Szumański, Maciej Tomaszewski (red.), Arbitraż i mediacja, księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi. Warszawa 2012; www.arbitraz.laszczuk.pl
Maciej Łaszczuk

Wadliwość postępowania dowodowego jako przyczyna uchylenia wyroku arbitrażowego

[w:] Jelonek-Jarco Barbara, Kos Rafał, Zawadzka Julita (red.), Usus magister est optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi. Warszawa 2016
Maciej Łaszczuk

Regulamin Arbitrażowy Sądu Arbitrażowego przy KIG

Komentarz, M. Łaszczuk, A. Szumański (red.) . C.H. Beck, Warszawa 2017 (§ 6 ust. 2; § 20-23; § 43-47)
Justyna Szpara, FCIArb

Postępowania postarbitrażowe

[w:] A. Szumański (red.), System prawa handlowego. Tom 8. Arbitraż handlowy, C.H. Beck, Warszawa 2009
Justyna Szpara, FCIArb

Kilka uwag o wykonalności rozstrzygnięcia o kosztach postępowania arbitrażowego w przypadku braku właściwości sądu polubownego do rozstrzygnięcia sporu

[w:] Jelonek-Jarco Barbara, Kos Rafał, Zawadzka Julita (red.), Usus magister est optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi. Warszawa 2016
Justyna Szpara, FCIArb

Regulamin Arbitrażowy Sądu Arbitrażowego przy KIG

Komentarz, M. Łaszczuk, A. Szumański (red.)