Usługi


Arbitraż

Praktyka arbitrażowa naszej kancelarii jest jedną z wiodących w Polsce. Od wielu lat kancelaria i jej partnerzy zaangażowani w tę praktykę wymieniani są na czołowych miejscach przez międzynarodowe i polskie rankingi, w tym ranking Rzeczpospolitej, Legal 500, Chambers Europe, Chambers Global, Best Lawyers® in Poland oraz Guide to the World's Leading Experts in Commercial Arbitration.

Dysponujemy unikalnym i wieloletnim doświadczeniem zdobytym podczas występowania w charakterze doradców lub pełnomocników stron, ale także w charakterze arbitra lub wykonywanego wcześniej zawodu sędziego. Partnerzy zajmujący się arbitrażem są jednocześnie arbitrami rekomendowanymi przez szereg stałych sądów arbitrażowych, w tym największego w Polsce Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Nasze doświadczenie obejmuje między innymi: (i) krajowe i międzynarodowe postępowania arbitrażowe toczące się na podstawie wielu regulaminów, w tym  na podstawie regulaminu UNCITRAL, regulaminu International Chamber of Commerce (ICC), Vienna Rules (VIAC) i Swiss Rules (ASA); (ii) spory arbitrażowe dotyczące kontraktów budowlanych, fuzji i przejęć, nieruchomości, umów handlowych, spółek oraz projektów inwestycyjnych, a także doradztwo i zastępstwo w międzynarodowym arbitrażu inwestycyjnym; (iii) postępowania przed sądami państwowymi w sprawach związanych z arbitrażem.

Kontakt:

Budownictwo | Infrastruktura

Reprezentujemy klientów w złożonych sporach związanych z realizacją obiektów budowlanych, dróg i autostrad. Mamy na koncie doradztwo w dziesiątkach sporów w sektorze budowlanym.

Pomoc prawna w zakresie sporów budowlanych obejmuje wszystkie stadia realizacji inwestycji budowlanych, zaczynając od właściwej redakcji umów o roboty budowlane, tak aby już na tym etapie zminimalizować ryzyka wynikające ze sporów. Realizacja umów o roboty budowlane generuje szczególnie dużo sporów, zwłaszcza pomiędzy inwestorem a generalnym wykonawcą oraz pomiędzy generalnym wykonawcą a podwykonawcami. Efektywna pomoc prawna w tym czasie, zwłaszcza w formie doradztwa, pozwala uczestnikom procesu budowlanego na utrzymanie kontroli nad wykonywaniem umowy i niedoprowadzanie do powstawania konfliktów.

Gdy jednak konflikt powstanie, niezbędne jest stworzenie strategii jego rozwiązania uwzględniającej wszystkie okoliczności i wariantowe scenariusze, a następnie konsekwentna realizacja strategii z wykorzystaniem wszystkich dostępnych instrumentów.

Doświadczenie prawników kancelarii zajmujących się sporami budowlanymi wynika również z występowania w roli arbitrów w sporach budowlanych.

Kontakt:

Ochrona konkurencji i konsumentów

Ochrona konkurencji i konsumentów

 

KONKURENCJA

Nasze doradztwo obejmuje pełne wsparcie w zakresie prawa konkurencji oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Wspieramy klientów już na etapie planowania przedsięwzięć gospodarczych. Pomagamy w doborze środków, które wyeliminują ryzyko nadużycia pozycji dominującej lub zawarcia porozumienia naruszającego konkurencję. Opiniujemy działania, strategie rynkowe oraz umowy i polityki rabatowe.

Doradzamy w związku z prawem antymonopolowym, porozumieniami horyzontalnymi i wertykalnymi pomiędzy przedsiębiorcami oraz nadużywaniem pozycji dominującej. Doradzamy też przy transakcjach związanych z koncentracją przedsiębiorców.

Korzystając z wieloletniego doświadczenia rekomendujemy konkretne rozwiązania, które minimalizują ewentualne ryzyka prawne. Przygotowujemy również od podstaw umowy, regulaminy i inne dokumenty, dostosowane do określonego przedsięwzięcia. Reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

KONSUMENCI

Zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne w całym procesie sprzedaży w relacjach B2C – tak w kanale tradycyjnym, jak i online. Pomagamy zgodnie z prawem prowadzić kampanie marketingowe kierowane do konsumentów (w tym konkursy i loterie), minimalizując ryzyko kar finansowych i utraty reputacji. Oceniamy, czy działania reklamowe zawierają wymagane prawem informacje, czy nie wprowadzają odbiorców w błąd lub nie stanowią nieuczciwych praktyk rynkowych bądź czynów nieuczciwej konkurencji.

Opracowujemy wzory umów, regulaminów sprzedaży i świadczenia usług oraz pomagamy w przygotowywaniu komunikacji kierowanej do klientów. Doradzamy w zakresie rozpatrywania reklamacji konsumenckich na podstawie rękojmi i gwarancji - pomagamy przedsiębiorcom w przygotowaniu procedur reklamacyjnych oraz szkolimy pracowników w zakresie obsługi reklamacji. Reprezentujemy klientów w postępowaniach spornych przed sądami powszechnymi oraz przed UOKiK, jak również w sporach konsumenckich rozpatrywanych w trybie polubownym.

Kontakt:

Nieruchomości

Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne przy transakcjach na rynku nieruchomości.

Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa w transakcjach obrotu nieruchomościami komercyjnymi, ich wynajmu i dzierżawy oraz w zakresie przedsięwzięć deweloperskich. Zapewniamy pełną obsługę prawną na każdym etapie transakcji, również w zakresie wyboru i ukształtowania jej optymalnej struktury z podatkowego punktu widzenia.

Nasze doświadczenie pozwala zidentyfikować i zminimalizować potencjalne ryzyko wystąpienia sporu, jednak gdy nie da się go uniknąć, zapewniamy również doradztwo i reprezentację w sporach sądowych i arbitrażowych dotyczących transakcji, procesu budowlanego oraz relacji z użytkownikami nieruchomości i dostawcami usług.

Kontakt:

Obsługa firm

Doradzamy we wszystkich zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem spółek oraz inwestycjami. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zapewniamy klientom bezpieczeństwo prawne w ich codziennej działalności, jak również przy zawieranych umowach i dokonywanych transakcjach. Nasze doradztwo prawne pozwala przedsiębiorcom zorganizować i prowadzić działalność w sposób najbardziej efektywny, a także zminimalizować ryzyka prawne dla spółki, wspólników i kadry zarządzającej.

Nasze doświadczenie obejmuje również kompleksową obsługę prawną inwestycji zagranicznych w Polsce.

Kontakt:

Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo danych

Dostarczamy kompleksowych rozwiązań dotyczących ochrony danych osobowych, zarówno w zakresie wdrożenia RODO oraz krajowych przepisów o ochronie danych osobowych, jak i w ramach bieżącej obsługi prawnej w tym zakresie. Przeprowadzamy audyty ochrony danych osobowych i pomagamy klientom w kompleksowym wdrożeniu RODO (opracowanie pełnej dokumentacji ochrony danych osobowych, w tym opracowanie wewnętrznych procedur i polityk oraz rekomendacje dotyczące zabezpieczenia danych).

Reprezentujemy klientów w postępowaniach przez Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zapewniamy również bieżącą pomoc prawną w zakresie ochrony danych osobowych (konsultacje dotyczące ochrony danych osobowych, rewizja dokumentów, przygotowywanie i negocjowanie umów o powierzeniu przetwarzania, wsparcie przy obsłudze wniosków podmiotów danych oraz notyfikacji naruszeń). Korzystając z bogatego doświadczenia w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy, pomagamy klientom we wdrożeniu rozwiązań z zakresu ochrony danych osobowych w działalności HR. Dokonujemy również przeglądu stron internetowych i systemów informatycznych pod kątem spełnienia wymogów prawa w tym zakresie.

Nasze doświadczenie obejmuje wdrożenie RODO oraz krajowych przepisów o ochronie danych osobowych w kilkudziesięciu podmiotach (spółkach oraz fundacjach i stowarzyszeniach), dziesiątki przeprowadzonych audytów (w formie dostosowanej do potrzeb klienta) oraz bieżące wsparcie w zakresie ochrony prywatności, które wykonujemy dla naszych klientów od wielu lat.

Kontakt:

Podatki

Świadczymy usługi z zakresu wszystkich podatków obowiązujących w Polsce. Doradzamy w codziennej działalności naszych klientów, analizując podatkowe aspekty zawieranych przez nich umów, w tym transakcji związanych z obrotem nieruchomościami, prawami własności przemysłowej i nowoczesnymi technologiami. Wspieramy przedsiębiorców w toku kontroli organów podatkowych oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.

Kontakt:

Prawo karne gospodarcze

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych pozwala nam dbać o najwyższy poziom ochrony o interesy naszych klientów na każdym etapie postępowania karnego. Specjalizujemy się w reprezentowaniu klientów w postępowaniach przed sądami i organami ścigania, a także w doradztwie z zakresu ryzyk związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Udzielamy pomocy prawnej przedsiębiorcom pokrzywdzonych przestępstwami gospodarczymi. We współpracy z renomowanymi biurami detektywistycznymi pomagamy w poszukiwaniu i zabezpieczaniu składników majątku na pokrycie roszczeń wynikających z przestępstw. Zapewniamy klientom obronę w postępowaniach karnych i wspieramy ich w kontaktach z organami ścigania. Uczestniczymy w prowadzeniu wewnętrznych postępowań sprawdzających. Pomagamy w gromadzeniu materiału dowodowego i oceniamy jego przydatność pod kątem potencjalnych spraw sądowych. Doradzamy w zakresie minimalizowania ryzyk prawnych i regulacyjnych. Pomagamy w opracowywaniu wewnętrznych procedur bezpieczeństwa, a także doradzamy w kwestiach związanych z cyberbezpieczeństwem.

Nasza praktyka w zakresie white-collar crime jest jedną z wiodących w Polsce, co od lat potwierdzają polskie i międzynarodowe rankingi prawnicze.

Kontakt:

Prawo lotnicze

Doradzamy zarówno liniom lotniczym działającym w Polsce od wielu lat, jak i tym rozpoczynającym działalność. Mamy wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu przewoźników lotniczych w sprawach dotyczących roszczeń pasażerów, toczących się przed sądami oraz przed Urzędem Lotnictwa Cywilnego. Reprezentujemy również klientów w postępowaniach administracyjnych przed Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego dotyczących wszelkiego rodzaju zezwoleń, zgód i notyfikacji (np. zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów lotniczych czy zezwoleń na sprzedaż przewozów lotniczych na terytorium Polski).

Kontakt:

Prawo pracy

Zapewniamy pracodawcom kompleksowe doradztwo prawne we wszystkich kwestiach związanych z zatrudnieniem.

Przygotowujemy rekomendacje i dokumentację dotyczącą nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy. Prowadzimy wewnętrzne postępowania antymobbingowe. Wspieramy w przeproawdzaniu zwolnień grupowych i negocjacjach ze związkami zawodowymi. Zajmujemy się również wsparciem klientów we wdrażaniu standardowych i niestandardowych rozwiązań dotyczących motywowania pracowników.

Przygotowujemy dokumenty wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy, a także zajmujemy się analizą już obowiązujących u pracodawców wewnętrznych przepisów prawa pracy, takich jak regulaminy pracy i wynagradzania oraz regulaminy zakładowych funduszy świadczeń socjalnych. Wspieramy klientów we wdrażaniu i obsłudze PPE i PPK. Ponadto doradzamy klientom w związku z postępowaniami kontrolnymi, w szczególności prowadzonymi przez PIP i ZUS, jak również postępowaniami w sprawach chorób zawodowych.

Angażujemy się w liczne inicjatywy na rzecz środowiska HR w Polsce - Michał Chodkowski, szef praktyki prawa pracy, jest prezesem Polskiego Stowarzyszenia HR oraz członkiem Rady Dyrektorów Personalnych Konfederacji Lewiatan.

Kontakt:

Spory pracownicze

Wspieramy przedsiębiorców w budowaniu stosunków z pracownikami w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia sporu. Jeżeli jednak sporu nie da się uniknąć, pomagamy w wypracowaniu praktycznych, skutecznych i korzystnych rozwiązań pozwalających na rozwiązanie sporu na etapie przedsądowym oraz bierzemy udział w negocjacjach z pracownikami. W przypadku braku innej możliwości rozwiązania sporu reprezentujemy klientów w sądzie.

Nasi prawnicy mają bogate doświadczenie w negocjacjach z pracownikami, przygotowywaniu optymalnych rozwiązań wykorzystywanych w ugodach sądowych i pozasądowych, a także w zastępstwie prawnym przed sądami pracy we wszelkiego rodzaju sporach z pracownikami, w tym związanych z rozwiązaniem umów o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia, dochodzeniem przez pracowników roszczeń na podstawie umów o zakazie konkurencji, sprawach o ustalenie stosunku pracy, a także sporach związanych z dyskryminacją i mobbingiem. Ponadto reprezentujemy klientów w sprawach wynikających z postępowań prowadzonych przez organy, w tym sprawach odwołań od decyzji ZUS, jak również w sprawach związanych ze stwierdzeniem choroby zawodowej przez SANEPID.

Kontakt:

Spory sądowe

Profesjonalna pomoc dla stron w postępowaniach sądowych dotyczących spraw gospodarczych, cywilnych, administracyjnych i podatkowych jest jedną z wiodących praktyk w naszej kancelarii. Od wielu lat jesteśmy w tym zakresie wymieniani na czołowych miejscach w polskich i międzynarodowych rankingach prawników i kancelarii prawniczych, m.in. dziennika Rzeczpospolitej, Legal 500 EMEA, Chambers Europe i Chambers Global.

Doradzając klientom korzystamy nie tylko z wieloletnich doświadczeń w pracy adwokata lub radcy prawnego, ale również z doświadczeń zdobytych przez członków naszego zespołu podczas wykonywania funkcji sędziego, arbitra lub mediatora. Pozwala to na szerokie spojrzenie na problem i znalezienie optymalnego rozwiązania.

Doradzamy, jak zminimalizować ryzyko powstawania sporów, a gdy już spór powstanie, jak najlepiej go rozwiązać.

Pomagamy klientom we wszelkiego rodzaju sporach gospodarczych i majątkowych, a także innych sporach mających źródło w prowadzonej działalności gospodarczej. Pomoc ta w każdym wypadku wymaga opracowania strategii i doboru odpowiednich narzędzi i środków. Nie ograniczamy się do standardowych działań.

Pomagamy klientom w sprawach toczących się przed wszystkimi sądami w Polsce, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym i przed Sądem Najwyższym.

Kontakt:

Sprzedaż bezpośrednia

Doradzamy kompleksowo we wszystkich aspektach działalności przedsiębiorstw sprzedaży bezpośredniej, w szczególności w zakresie przygotowania wzorów dokumentów wykorzystywanych w relacjach z dystrybutorami i konsumentami, takich jak umowy wraz z ogólnymi warunkami, podręczniki, plany marketingowe i programy motywacyjne, w tym programy samochodowe i akcje promocyjne. Zapewniamy nie tylko zgodność dokumentów z obowiązującymi przepisami, ale pomagamy klientom również w doborze optymalnych rozwiązań na polskim rynku oraz ulepszaniu rozwiązań już stosowanych. Doradzamy zarówno w zakresie prawnych ram współpracy z dystrybutorami, jak i w wyborze korzystnych rozwiązań podatkowych i szczególnych modeli operacyjnych. W zależności od potrzeb klientów dostosowujemy dokumenty wykorzystywane w innych krajach do wymogów obowiązujących w Polsce albo opracowujemy niezbędne wzory od podstaw spełniające indywidualne oczekiwania klienta.

Nasi eksperci współpracują z Polskim Stowarzyszeniem Sprzedaży Bezpośredniej od jego powstania w 1994 roku, zapewniając bieżącą obsługę prawną oraz wspierając Stowarzyszenie w realizacji podejmowanych inicjatyw. Prawnicy kancelarii brali udział w tworzeniu Kodeksu Sprzedaży Bezpośredniej PSSB, a Michał Chodkowski od 2016 roku pełni funkcję Krajowego Administratora Kodeksu PSSB.

Kontakt:

Sztuczna inteligencja (AI)

Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji (AI) są coraz częściej wykorzystywane w biznesie. Powoduje to obowiązek ich oceny zarówno pod kątem zgodności z prawem, jak i ryzyk z nimi związanych.

Doradztwo prawne przy wdrażaniu rozwiązań opartych na AI

Nasz zespół ds. AI świadczy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie stosowania rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Przeprowadzamy audyty, oceniając systemy sztucznej inteligencji z perspektywy stopnia ryzyka ich wykorzystania w biznesie oraz opracowujemy wymaganą prawem dokumentację. Przygotowujemy, opiniujemy i negocjujemy umowy o dostawę oprogramowania opartego na AI.

Doradzamy i reprezentujemy przedsiębiorców w sporach wynikających ze stosowania narzędzi opartych na AI, w tym dotyczących zarzutów naruszenia przez nie praw własności intelektualnej oraz odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody wyrządzone przez oprogramowanie wykorzystujące AI. Pomagamy również wykorzystywać tego rodzaju rozwiązania w prowadzeniu dużych sporów sądowych i arbitrażowych (e-discovery, predictive coding).

Wsparcie prawne w zakresie implementacji AI Act

Obszar sztucznej inteligencji wciąż się rozwija, a wraz z nim pojawiają się nowe regulacje krajowe i międzynarodowe. Przed nami duże wyzwanie w tym zakresie. Trwają obecnie prace nad regulacją unijną dotyczącą AI (tzw. AI Act), która – wzorem RODO – wymagać będzie od przedsiębiorców dostosowania działalności do przewidzianych w niej licznych obowiązków. Firmy będą miały na to najpewniej dwa lata od dnia wejścia w życie AI Act. Nasz zespół będzie wspierać klientów w tym procesie – zarówno w okresie przygotowawczym, jak i po rozpoczęciu stosowania regulacji unijnej i odpowiednich regulacji krajowych.

Interdyscyplinarny zespół ds. sztucznej inteligencji

Zakres zagadnień prawnych związanych ze stosowaniem sztucznej inteligencji jest szeroki. Dlatego stworzyliśmy interdyscyplinarny zespół łączący specjalistów nie tylko z zakresu sztucznej inteligencji i prawa nowych technologii, ale również ochrony danych osobowych, własności intelektualnej, rozwiązywania sporów i prawa kontraktów. Dodatkowo, zespół ds. AI wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem pozostałe działy kancelarii, m.in. w projektach związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w HR, sprzedaży bezpośredniej lub przy ocenie zgodności rozwiązań z prawem konkurencji.

Kontakt:

Pobierz newsletter >>

Transakcje | Fuzje | Przejęcia

Od wielu lat doradzamy klientom w różnego rodzaju transakcjach obejmujących między innymi: przejęcia, łączenie, przekształcanie i podział spółek, a także restrukturyzację kapitałową spółek. Doradzamy także przy transakcjach sprzedaży przedsiębiorstw. Nasze doświadczenie obejmuje zarówno transakcje międzynarodowe, jak i projekty lokalne. Specjalizujemy się w transakcjach średniej wielkości.

Kontakt:

Upadłość i restrukturyzacja

Świadczymy doradztwo prawne z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego na wszystkich etapach postępowania – począwszy od podjęcia decyzji o złożeniu właściwego wniosku, w tym wyboru odpowiedniej procedury, przez zastępstwo procesowe w toku postępowania, a także bieżącą pomoc prawną w odniesieniu do zagadnień szczegółowych związanych z sytuacją prawną i majątkową przedsiębiorstwa.

Restrukturyzacja

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami lub poprzez przeprowadzenie działań naprawczych, mających na celu poprawę sytuacji ekonomicznej dłużnika. Na podstawie kompleksowej oceny sytuacji majątkowej i organizacyjnej przedsiębiorstwa doradzamy w zakresie wyboru właściwego rodzaju sądowego postępowania restrukturyzacyjnego (postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe lub postępowanie sanacyjne), a także co do podjęcia decyzji o złożeniu wniosku restrukturyzacyjnego. W toku postępowania zapewniamy kompleksowe zastępstwo prawne, reprezentując przedsiębiorcę w trakcie rozprawy oraz na posiedzeniach (w tym posiedzeniach rady wierzycieli lub zgromadzeniach wierzycieli), a także przygotowujemy wszelkie pisma procesowe w tym zakresie.

Zapewniamy również wsparcie w zakresie pozasądowej restrukturyzacji, jak chociażby reorganizacja spółek (zmiany organizacyjne, majątkowe) czy restrukturyzacja zatrudnienia (zwolnienia indywidualne i grupowe, przejście zakładu pracy).

Upadłość

Zapewniamy kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością, przedsiębiorców niewypłacalnych, a także wierzycieli takich dłużników. Doradzamy w zakresie podjęcia decyzji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości oraz przygotowujemy tego rodzaju wnioski na podstawie otrzymanej od klienta dokumentacji. Reprezentujemy zarówno dłużników, jak i wierzycieli na wszystkich etapach postępowania upadłościowego, zapewniając zastępstwo na rozprawach, przygotowując pisma procesowe, jak również obsługując kontakty z syndykiem i pozostałymi uczestnikami postępowania. Oferujemy zastępstwo prawne w postępowaniach o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną względem masy upadłości.

Prowadzimy również sprawy dotyczące tzw. upadłości konsumenckiej, jak również odpowiedzialności za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Kontakt:

Własność intelektualna | Telekomunikacja | Nowe technologie

Nowe technologie i e-commerce

Doradzamy polskim i zagranicznym przedsiębiorcom działającym na rynku nowych technologii, takim jak wytwórcy oprogramowania, dostawcy rozwiązań telekomunikacyjnych, dostawcy usług masowego przetwarzania danych i usług związanych z funkcjonowaniem instrumentów płatniczych oraz dostawcy usług świadczonych drogą elektroniczną. Pomagamy biznesowi we wdrażaniu rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.

Pomagamy przedsiębiorcom w przygotowaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie e-commerce, w tym dokonujemy oceny umów oraz dokumentów związanych z handlem elektronicznym i innymi nowymi metodami zawierania transakcji (np. regulaminów usług internetowych, polityk prywatności, instrukcji zarządzania systemami informatycznymi). Nasze doradztwo obejmuje zagadnienia związane z wymogami prawa ochrony danych osobowych, świadczenia usług drogą elektroniczną, prawa telekomunikacyjnego i ochrony konsumentów.

Jesteśmy członkiem Ecomlex – stowarzyszenia wiodących firm prawniczych specjalizujących się w nowych technologiach i e-commerce, ochronie danych i prywatności, świadczącego doradztwo dla biznesu w całej Europie.

Własność intelektualna

Zapewniamy przedsiębiorcom doradztwo w zakresie prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej i ochrony dóbr osobistych. Przygotowujemy umowy w zakresie transferu dóbr własności intelektualnej, w tym umowy dotyczące technologii informatycznych oraz reprezentujemy klientów w procesie ich negocjowania. Wspieramy klientów w rejestracjach praw w postępowaniach krajowych, unijnych i międzynarodowych, w szczególności znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Przeprowadzamy audyty prawne zasobów własności intelektualnej, pomagamy wdrażać programy ochrony posiadanych dóbr i zarządzać portfolio przedmiotów własności intelektualnej.

Reprezentujemy klientów przed sądami cywilnymi i karnymi w sprawach dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej, a także w sprawach z zakresu nieuczciwej konkurencji.

Reprezentujemy klientów w postępowaniach rejestrowych, jak i postępowaniach spornych dotyczących praw wyłącznych przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante i sądami administracyjnymi.

Nasze usługi obejmują także pomoc prawną w sprawach dotyczących ochrony celnej na granicy przed towarami naruszającymi prawa własności intelektualnej.

Kancelaria jest członkiem Adlaw International, światowej sieci firm prawniczych specjalizujących się w prawie reklamy i marketingu, rekomendowanej przez międzynarodowy ranking Chambers Global.

Kontakt:

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Zapewniamy przedsiębiorcom kompleksowe doradztwo w procesie ubiegania się o zamówienia publiczne. Naszych ekspertów wyróżnia szczególne doświadczenie w pracy dla przedsiębiorców ubiegającym się o zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.

Sporządzamy analizy ogłoszeń o zamówieniach, dokumentacji przetargowych oraz wszelkich innych dokumentów stanowiących podstawę składania ofert. Przygotowujemy opinie prawne związane z procesem zamówień publicznych, sporządzamy pisma, w tym dotyczące środków ochrony prawnej przysługujących przedsiębiorcom w procedurze zamówień publicznych. Reprezentujemy przedsiębiorców przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi.

Dla naszych klientów pracują eksperci, którzy mieli swój udział w tworzeniu rynku zamówień publicznych w Polsce po 89 roku, a przez ostanie dekady pracowali przy znaczących inwestycjach lokalnych i ogólnopolskich.

Kontakt: